“CLEVER ISIZULU IBANGA 5 INCWADI KATHISHA” (9781431804146)

R298.95

CLEVER ISIZULU IBANGA 5 INCWADI KATHISHA
CLEVER ISIZULU IBANGA 5 INCWADI KATHISHA
B Thobela, F Cele, Z Mkhize, N Mbeje
B Thobela, F Cele, Z Mkhize, N Mbeje
Thobela, Cele, Mkhize, Mbeje
Macmillan South Africa
Macmillan South Africa

9781431804146
9781431802012

Description

Clever IsiZulu Ibanga 5 Incwadi Kathisha iyenziwe ukuze yesekele uSomqulu Olandisa ngokuhlelwa kabusha kwemfundo owaziwa ngokuthi IsiTatimende seNqubomgomo yoHlelo lweziFundo nokuHlola (i-CAPS). Incwadi kaThisha yehlukaniswe izahluko ezingama-20 njengoba zivela encwadini yomfundi (LB). Lonke ulwazi olutholakala encwadini yomfundi, luyatholakala futhi nasencwadini kaThisha luqondaniswe kahle. Ihlose ukulekelela uthisha ngayo yonke indlela ekwenzeni umsebenzi wakhe wokuqhuba isifundo. Ulwazi olwengeziwe encwadini kaThisha:• Imiphumela• Ukuchushiswa ngendlela yokufundisa• Ukwendlalwa kosizo lwasekilasini • AmaRubhrikhi afakiwe ukwelekelela uthisha ekuhloleni umsebenzi okhiqizwe umfundi.• Umqulu wamaCAPS ubaluliwe njengomthombo wolwazi osetshenzisiwe. • Izibonelo ezengeziwe • Izinsiza ezengeziwe ekilasini • Usizo lwamathebula namaposta • Izimpendulo • Ulwazi, amakhono, amagugu kanye nendlela yokubuka izinto

Additional information

Choose E-Book Licence

One Year Licence, Perpetual/Lifetime Licence

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review ““CLEVER ISIZULU IBANGA 5 INCWADI KATHISHA” (9781431804146)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *