“CLEVER ISIZULU ISIZULU HOME LANGUAGE GRADE 7 TEACHER’S GUIDE” (9781431804801) ebook ePdf

R363.95

CLEVER ISIZULU ISIZULU HOME LANGUAGE GRADE 7 TEACHER’S GUIDE
CLEVER ISIZULU ISIZULU HOME LANGUAGE GRADE 7 TEACHER’S GUIDE
B.G. Thobela, S.B. Mkhize, Z.B. Nkosi, N.A. Mahaye
B.G. Thobela, S.B. Mkhize, Z.B. Nkosi, N.A. Mahaye
Thobela, Mkhize, Nkosi, Mahaye
Macmillan South Africa
Macmillan South Africa

9781431804801
9781431803514

SKU: 9781431804801 Category: Tags: , , , , , ,

Description

IClever IsiZulu Incwadi Kathisha Ibanga 7 yenziwe ukuze yesekele uSomqulu Olandisa ngokuhlelwa kabusha kwemfundo owaziwa ngokuthi IsiTatimende seNqubomgomo yoHlelo lweziFundo nokuHlola (i-CAPS). Incwadi kathisha yehlukaniswe izahluko ezingama-20 njengoba zivela encwadini yomfundi. Lonke ulwazi olutholakala encwadini yomfundi, luyatholakala futhi nasencwadini kathisha luqondaniswe kahle. Ihlose ukulekelela uthisha ngayo yonke indlela ekwenzeni umsebenzi wakhe wokuqhuba isifundo. Ulwazi olwengeziwe encwadini kathisha: • Imiphumela • Ukuchushiswa ngendlela yokufundisa • Ukwendlalwa kosizo lwasekilasini • AmaRubhrikhi afakiwe ukwelekelela uthisha ekuhloleni umsebenzi okhiqizwe umfundi. • Umqulu wamaCAPS ubaluliwe njengomthombo wolwazi osetshenzisiwe. • Izibonelo ezengeziwe • Izinsiza ezengeziwe ekilasini • Usizo lwamathebula namaposta • Izimpendulo • Ulwazi, amakhono, amagugu kanye nendlela yokubuka izinto Le ncwadi ihambisana nalezi: • Incwadi Yomfundi • Incwadi Yokufunda Le ncwadi inikeza konke okudingwa uthisha kanye nabafundi ekufundisweni nasekufundeni isiZulu ebangeni lesi-7!

Additional information

Choose E-Book Licence

One Year Licence, Perpetual/Lifetime Licence

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review ““CLEVER ISIZULU ISIZULU HOME LANGUAGE GRADE 7 TEACHER’S GUIDE” (9781431804801) ebook ePdf”

Your email address will not be published.