“CLEVER ISIZULU ISIZULU HOME LANGUAGE GRADE 9 TEACHERS GUIDE” (9781431804863) ebook ePdf

R363.95

CLEVER ISIZULU ISIZULU HOME LANGUAGE GRADE 9 TEACHERS GUIDE
CLEVER ISIZULU ISIZULU HOME LANGUAGE GRADE 9 TEACHERS GUIDE
B.G. Thobela, S.B. Mkhize, Z.B. Nkosi, N.A. Mahaye
B.G. Thobela, S.B. Mkhize, Z.B. Nkosi, N.A. Mahaye
Thobela, Mkhize, Nkosi, Mahaye
Macmillan South Africa
Macmillan South Africa

9781431804863
9781431803552

SKU: 9781431804863 Category: Tags: , , , , , ,

Description

9 Incwadi Kathisha IClever IsiZulu Incwadi Kathisha Ibanga 9 yenziwe ukuze yesekele uSomqulu Olandisa ngokuhlelwa kabusha kwemfundo owaziwa ngokuthi IsiTatimende seNqubomgomo yoHlelo lweziFundo nokuHlola (i-CAPS). Incwadi kathisha yehlukaniswe izahluko ezingama-20 njengoba zivela encwadini yomfundi. Lonke ulwazi olutholakala encwadini yomfundi, luyatholakala futhi nasencwadini kathisha luqondaniswe kahle. Ihlose ukulekelela uthisha ngayo yonke indlela ekwenzeni umsebenzi wakhe wokuqhuba isifundo. Ulwazi olwengeziwe encwadini kathisha: • Imiphumela • Ukuchushiswa ngendlela yokufundisa • Ukwendlalwa kosizo lwasekilasini • AmaRubhrikhi afakiwe ukwelekelela uthisha ekuhloleni umsebenzi okhiqizwe umfundi. • Umqulu wamaCAPS ubaluliwe njengomthombo wolwazi osetshenzisiwe. • Izibonelo ezengeziwe • Izinsiza ezengeziwe ekilasini • Usizo lwamathebula namaposta • Izimpendulo • Ulwazi, amakhono, amagugu kanye nendlela yokubuka izinto Le ncwadi ihambisana nalezi: • Incwadi Yomfundi • Incwadi Yokufunda Le ncwadi inikeza konke okudingwa uthisha kanye nabafundi ekufundisweni nasekufundeni isiZulu ebangeni lesi-9!

Additional information

Choose E-Book Licence

One Year Licence, Perpetual/Lifetime Licence

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review ““CLEVER ISIZULU ISIZULU HOME LANGUAGE GRADE 9 TEACHERS GUIDE” (9781431804863) ebook ePdf”

Your email address will not be published.