“CLEVER SETSWANA KEREITI 6 PADISO” (9781431805204) ebook Pdf

R123.95

CLEVER SETSWANA KEREITI 6 PADISO
CLEVER SETSWANA KEREITI 6 PADISO
J. Letsike, A. Matlapeng
J. Letsike, A. Matlapeng
Letsike, Matlapeng
Macmillan South Africa
Macmillan South Africa

9781431805204
9781431803057

 

SKU: 9781431805204 Category: Tags: , , , , , ,

Description

Clever Setswana e kwadilwe go latela Pegelo ya Pholisi ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo (CAPS) ya Setswana Puo ya Gae. Ke tlhatlhamano ya dibuka tse di rotloetsang baithuti go nna batsaya-karolo ba ba mafolofolo le go rotloetsa buisa, go bua, go kwala ka Setswana. Padiso e e akaretsa: • ditlhangwa tsa puiso tse di farologaneng tse di jaaka: mainane, dikgang-khutshwe, padi, terama, poko, ditlhangwa le ditlhangwa tsa neeletsano • dikgannyana tse di rutang, di tlhaeletsana e bile di itumedisa • dikgannyana tse di nang le ditshwantsho tse di mebalabala tse di itumedisang mme di godisa bokgoni jwa baithuti jwa go buisa • dikgannyana tse di tsweletsang bokgoni jwa baithuti ba go buisa Padiso e ya Clever Setswana e tsamaisana le: • Buka ya Morutwana le • Kaedi ya Morutabana

Additional information

Choose E-Book Licence

One Year Licence, Perpetual/Lifetime Licence

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review ““CLEVER SETSWANA KEREITI 6 PADISO” (9781431805204) ebook Pdf”

Your email address will not be published. Required fields are marked *