“DITHARABOLOLO TSA BOTLHE SETSWANA KEREITI 6 PADISO” (9781431026791) ePdf

R120.95

DITHARABOLOLO TSA BOTLHE SETSWANA KEREITI 6 PADISO
DITHARABOLOLO TSA BOTLHE SETSWANA KEREITI 6 PADISO
A. Matlapeng
A. Matlapeng
Matlapeng
Macmillan South Africa
Macmillan South Africa

9781431026791
9781431012916

SKU: 9781431026791 Category: Tags: , , , , , ,

Description

Ditharabololo tsa botlhe e kwadilwe go latela Pegelo ya Pholisi ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo (CAPS) ya Setswana Puo ya Gae. Ke tlhatlhamano ya dibuka tse di rotloetsang baithuti go nna batsaya-karolo ba ba mafolofolo mo dipuisanong ka ditiro tse di rotloetsang go buisa, go bua, go kwala le go akanya ka Setswana. Padiso e e akaretsa: • ditlhangwa tsa puiso tse di farologaneng tse di jaaka: mainane, dikgang-khutshwe, padi, terama, poko, ditlhangwa le ditlhangwa tsa neeletsano • dikgannyana tse di rutang, di tlhaeletsana e bile di itumedisa • dikgannyana tse di nang le ditshwantsho tse di mebalabala tse di itumedisang mme di godisa bokgoni jwa baithuti jwa go buisa • dikgannyana tse di tsweletsang bokgoni jwa baithuti ba go buisa. Padiso e ya Ditharabololo tsa botlhe e tsamaisana le: • Buka ya Morutwana e e mebalabala, ditemana tse di tlhagisitsweng ka manontlhotlho le ditiro tse di tlhotlheletsang tsweletso pele ya bokgoni botlhe ba puo • Kaedi ya Morutabana e e neelang morutabana tshegetso, e e kwadilweng go latela Pegelo ya Pholisi ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo (CAPS) ya Setswana Puo ya Gae, Tlhatlhobo, dirubiriki, le dithulaganyo tsa go ruta karolo nngwe le nngwe. Tse di ka bonwang gape mo tlhatlhamanong e ya Kgato wa Magareng:

Additional information

Choose E-Book Licence

One Year Licence, Perpetual/Lifetime Licence

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review ““DITHARABOLOLO TSA BOTLHE SETSWANA KEREITI 6 PADISO” (9781431026791) ePdf”

Your email address will not be published. Required fields are marked *