“ditharollo tša bohle Sepedi Leleme la gae Mphato 8 Puku ya Morutwana” (9781431026050)

R146.95

ditharollo tša bohle Sepedi Leleme la gae Mphato 8 Puku ya Morutwana
ditharollo tša bohle Sepedi Leleme la gae Mphato 8 Puku ya Morutwana
MJ Mahlare, SM Thipe, NE Mokau, PM Mafodi
MJ Mahlare, SM Thipe, NE Mokau, PM Mafodi
MJ Mahlare, SM Thipe, NE Mokau, PM Mafodi
Macmillan South Africa
Macmillan South Africa

9781431026050
9781431014668

SKU: 9781431026050 Category: Tags: , , , , , ,

Description

Ditharollo tša bohle Sepedi ke lenaneo la dipuku tšeo di ngwaletšwego barutwana ba Mphato wa 8 bao Sepedi e lego Leleme la bona la Gae. Le akaretšago ditlhoko tše bohlokwa tša go ithuta polelo le kganyogo ya go ithuta, gomme le phethagatšwa go ya ka dikarolothuto tša go otlolloga. Lenaneo le la dipuku ke la dithuto tše di diretšwego go thekga diteng (tsebo, dikgopolo le mabokgoni) tšeo di hwetšwago ka go Setatamente sa Kharikhulamo ya Bosetšhaba (NCS), go ya ka moo le beakantšwego ka go Setatamente sa Pholisi sa Lenaneothuto le Kelo (CAPS). Lenaneo le la dipuku le hlohleletša barutwana go ba baagi ba maikarabelo ka go šomiša mešongwana yeo e godišago bokgoni bja bona bja go nagana ka tsenelelo le go nyakišiša Polelo. Ditharollo tša bohle Sepedi Leleme la Gae e hlamilwe go ya ka molokoloko wa direrwa tšeo di ka akaretšwago ka phapošing ka nako ya go ruta yeo e beetšwego Sepedi. Ka go se sengwe le se sengwe, sererwa sa go akaretšwa, barutwana ba tla: • ikgakološa seo ba šetšego ba se tseba mabapi le sererwa • ba fetela tshedimošong ye mpsha mabapi le sererwa, bjalo ka ge go beilwe ka go CAPS ya Sepedi • kgatha tema mešomong ya ka phapošing yeo e ba thušago go lekola kwešišo ya bona ya materiale o mofsa wo ba o akareditšego Gape Puku ye ya Morutwana e na le tše di latelago: • mešomo yeo e hlophilwego ka tlhokomelo gore e tšwetše pele bokgoni bja polelo • mešomo yeo e hlohleletšago kelo ya tšweletšo • ditemana tše di beakantšwego ka malebe yeo e nontšhitšwego ka diswantšho, e šomišegago ga bonolo • mešomo ya tlaleletšo yeo e lebanego le sererwa se sengwe le se sengwe, yeo barutwana ba ka e lekago bjalo ka mešomo ya gae goba ya boitlwaetšo Puku ye ya Morutwana e sepela le: • Pukutlhahlamorutiši yeo e fago tlhahlo le mekgwa ye e fapanego ya go beakanya, go ruta, le go rulaganya lenaneo la kelo, le maele ka ga ditsela tše dingwe tša go tšweletša dithuto (ditlhoko tše di ikgethilego le tlaleletšo) gotee le kelo • Padišo ye e akaretšago dikanegelo tšeo di rutago, di hlabollago mabokgoni a go bala a barutwana, di tšweletšago kgokagano gomme di na le diswantšho tšeo di godišago boipshino bja barutwana. Ditho tše di hlametšwe go šoma mmogo go nontšha maitemogelo a polelo ka phapošiborutelong. Ditharollo tša bohle Sepedi: Tharollo ya tšohle go se sengwe le se sengwe seo morutiši le morutwana ba se hlokago go tseba polelo ka mo go Mphato wa 8!

Additional information

Choose E-Book Licence

One Year Licence, Perpetual/Lifetime Licence

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review ““ditharollo tša bohle Sepedi Leleme la gae Mphato 8 Puku ya Morutwana” (9781431026050)”

Your email address will not be published.