“DITHAROLLO TSA BOHLE SESOTHO HL GRADE 9 TEACHER’S GUIDE” (9781431023950)

R282.95

DITHAROLLO TSA BOHLE SESOTHO HL GRADE 9 TEACHER’S GUIDE
DITHAROLLO TSA BOHLE SESOTHO HL GRADE 9 TEACHER’S GUIDE
E.M. Skosana, P.D. Mbele, P.T. Poki, N.J.J. Gada, M. Hlabela
E.M. Skosana, P.D. Mbele, P.T. Poki, N.J.J. Gada,
Skosana, Mbele, Poki, Gada, Hlabela
Macmillan South Africa
Macmillan South Africa

9781431023950
9781431014774

SKU: 9781431023950 Category: Tags: , , , , , ,

Description

Ditharollo tsa bohle Sesotho Puo ya Lapeng ya Kereiti ya 9 e hlahisitswe bakeng sa ho tshehetsa dikahare (tsebo, dikgopolokutlwisiso le bokgoni) tse jerweng ke Setatemente sa Kharikhulamo ya Naha (NCS), jwalo ka ha di hlophisitswe ka hara Setatemente sa Leano la Kharikhulamo le Tekolo (CAPS) ya Sesotho Puo ya Lapeng . Tataiso ena ya Titjhere ya Ditharollo tsa bohle Sesotho Puo ya Lapeng e tsamaisana le: • Buka ya Moithuti e nang le ditshwantsho tse mebala, ditema tse lokodisitsweng hantle le mesebetsi e radilweng ho ntshetsa pele bokgoni bohle ba puo • Padiso e nang le dipale tse nang le ditshwantsho tse takilweng ka mebala tse ntshetsang pele bokgoni ba baithuti ba ho bala Dikarolwana tsena di radilwe hore di tle di sebedisane mmoho ho matlafatsa boiphihlelo ba ho ruta le ho ithuta ka phaposing ya litheresi. Tse kenyeleditsweng ka hara Tataiso ya Titjhere ya Ditharollo tsa bohle ya Sesotho Puo ya Lapeng ke tse latelang: • Kharikhulamo ya Sesotho Puo ya Lapeng jwalo ka ha e radilwe ka hara Setatemente sa Leano la Kharikhulamo le Tekolo (CAPS) ya Sesotho Puo ya Lapeng • Thuso e kgonahalang e mabapi le dintlhatheo tsa tshebetso e loketseng hantle bakeng sa tsamaiso ya ka phaposing. • Tsela ya ho ruta e sisintsweng bakeng sa ho sebedisa tsamaiso ya Ditharollo tsa bohle ya Sesotho Puo ya Lapeng ka phaposing. • Diketsahalo tse ekeditsweng le disebediswa tseo titjhere a tlang ho di sebedisa ka nepo, tse tla nehelanang ka tharollo e phethahetseng ya ho ruta Sesotho Puo ya Lapeng Kereiting ya 9.

Additional information

Choose E-Book Licence

One Year Licence, Perpetual/Lifetime Licence

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review ““DITHAROLLO TSA BOHLE SESOTHO HL GRADE 9 TEACHER’S GUIDE” (9781431023950)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *