“ditharollo tsa bohle Sesotho Kereiti 8 Padiso” (9781431023905)

R104.95

ditharollo tsa bohle Sesotho Kereiti 8 Padiso
ditharollo tsa bohle Sesotho Kereiti 8 Padiso
EM Skosana
EM Skosana
EM Skosana
Macmillan South Africa
Macmillan South Africa

9781431023905
9781431019885

SKU: 9781431023905 Category: Tags: , , , , , ,

Description

Ditharollo tsa bohle Sesotho Puo ya Lapeng e hlahisitswe bakeng sa ho tshehetsa dikahare (tsebo, dikgopolokutlwisiso le bokgoni) tse jerweng ke Setatemente sa Kharikhulamo ya Naha (NCS), jwalo ka ha di hlophisitswe ka hara Setatemente sa Leano la Kharikhulamo le Tekanyetso (CAPS) ya Sesotho Puo ya Lapeng. Padiso ena e kenyelletsa: • dipale tse rutang, tse buang le tse thabisang tse kang: ditshomo, dipale-kgutshwe, terama le dithothokiso • dipale tse ahang bokgoni ba baithuti ba ho bala • ditshwantsho tse tletseng ka mebala tse hodisang lerato la baithuti la ho natefelwa. Padiso ena e na le: • Buka ya Moithuti e nang le ditshwantsho tse mebala, ditema tse lokodisitsweng hantle le mesebetsi e radilweng ho ntshetsa pele bokgoni bohle ba puo Tataiso ya Titjhere e fanang ka tshehetso ho titjhere, e nang le tsebiso ka Setatemente sa Leano la Kharikhulamo le Tekanyetso (CAPS) ya Sesotho Puo ya Lape, le moralo wa thuto le tataiso ya tekolo.

Additional information

Choose E-Book Licence

One Year Licence, Perpetual/Lifetime Licence

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review ““ditharollo tsa bohle Sesotho Kereiti 8 Padiso” (9781431023905)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *