“DITHAROLLO TSA BOHLE SESOTHO KREITI 6 BUKA YA MOITHUTI” (9781431021680)

R142.95

DITHAROLLO TSA BOHLE SESOTHO KREITI 6 BUKA YA MOITHUTI
DITHAROLLO TSA BOHLE SESOTHO KREITI 6 BUKA YA MOITHUTI
T. Motloung, M. Mpembe, E. Skosana
T. Motloung, M. Mpembe, E. Skosana
Motloung, Mpembe, Skosana
Macmillan South Africa
Macmillan South Africa

9781431021680
9781431009442

Out of stock

SKU: 9781431021680 Category: Tags: , , , , , ,

Description

Ditharollo tsa bohle Sesotho Puo ya Lapeng ya Kereiti ya 6 e hlahisitswe bakeng sa ho tshehetsa dikahare (tsebo, dikgopolokutlwisiso le bokgoni) tse jerweng ke Setatemente sa Kharikhulamo ya Naha (NCS), jwalo ka ha di hlophisitswe ka hara Setatemente sa Leano la Kharikhulamo le Tekanyetso (CAPS) ya Sesotho Puo ya Lapeng. Buka ya Moithuti ya Ditharollo tsa bohle ya Sesotho Puo ya Lapeng e hlophisitswe bakeng sa ho tshehetsa ho ruta le ho ithuta ka phaposing ya litheresi ka ho nehelana ka dikahare tse tshwanetseng ho rutwa le ho etswa ka phaposing. Thutong ka nngwe, baithuti ba tla: • Utulla tseo ba seng ba di tseba mabapi le sehlooho • Ithuta dintlha tse ntjha mabapi le sehlooho • Ithuta ho sebedisa tsebo e ntjha, dikgopolokutlwisiso le bokgoni tseo ba di sibollotseng thutong. Buka ena ya Moithuti ya Ditharollo tsa bohle Sesotho Puo ya Lapeng e tsamaisana le: • Tataiso ya Titjhere e batsi e nehelanang ka tataiso le disebediswa tsa boitokisetso, tsela ya ho ruta, ho tsamaisa lenane la tekanyetso, menyetla e atolositsweng (ditlhoko tse ikgethang le kgodiso) le tekanyetso. • Padiso e kenyelletsang dingolwa tse fapaneng jwalo kaha di hlahisitswe Setatementeng sa Leano la Kharikhulamo le Tekanyetso (CAPS) ya Sesotho Puo ya Lapeng tse rutang, tse ahang bokgoni ba baithuti ba ho bala hape di na le ditshwantsho tse hodisang lerato la baithuti la ho natefelwa. Tsamaiso ena e nehelana ka tsohle tseo matjhere le baithuti ba di hlokang bakeng sa ho ipabola ho Sesotho Puo ya Lapeng ya Kereiti ya 6. Tharollo e phethahetseng ya ka phaposing!

Additional information

Choose E-Book Licence

One Year Licence, Perpetual/Lifetime Licence

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review ““DITHAROLLO TSA BOHLE SESOTHO KREITI 6 BUKA YA MOITHUTI” (9781431021680)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *