“Iinsombululo Zethu IsiNdebele iGreyidi 10 Ikomba Katitjhere” (9781431017478) eTextbook

R289.95

Iinsombululo Zethu IsiNdebele iGreyidi 10 Ikomba Katitjhere
Iinsombululo Zethu IsiNdebele iGreyidi 10 Ikomba Katitjhere
Mahlangu
M
Mahlangu
Macmillan South Africa
Macmillan South Africa

9781431006762

SKU: 9781431006762 Category: Tags: , , , , , ,

Description

IinSombululo zethu IsiNdebele Ilimi lekhaya iGreyidi 10 zenzelwe ukusekela lokho okumunyethweko (ilwazi, imiqondo yamagama kanye namakghono) emunyethwe kusiTatimende seKharikhyulamu yeliZwe loke (i-NCS), njengombana ihlelwe kuKharikhyulamu etja kanye nesiTatimendeni somGomo wokuHlola (i-CAPS) mayelana nenSombululo zethu IsiNdebele kulimi lekhaya. IinSombululo zethu IsiNdebele Ilimi lekhaya zisekelwa yi: • Ncwadi yokufunda • Ikomba katitjhere IinSombululo zethu IsiNdebele Ilimi lekhaya zihlelwe ukusekela ukufunda nokufundisa etlasini yesiNdebele Ilimi lekhaya ngokwethula okumele kufundiswe begodu kuphrakthiswe ngetlasini. Esifundweni ngasinye abafundi bazakwenza lokhu: • Ukuphenya khudlwana ngalokho esele bakwazi ngesihloko • Ukufunda izinto ezitja ngesihloko • Ukuphrakthisa basebenzise ilwazi elitjha, imiqondo yamagama kanye namakghono lawo abawazuzileko esifundweni. Ikhosi le inikela ngayo yoke into etlhogwa botitjhere nabafundi ukobana bazwisise isiNdebele ilimi lekhaya iGreyidi 10.

Additional information

Choose E-Book Licence

One Year Licence, Perpetual/Lifetime Licence

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review ““Iinsombululo Zethu IsiNdebele iGreyidi 10 Ikomba Katitjhere” (9781431017478) eTextbook”

Your email address will not be published. Required fields are marked *