“Iinsombululo Zethu IsiNdebele iGreyidi 10 Incwadi Yomfundi” (9781431017355) eTextbook

R269.95

Iinsombululo Zethu IsiNdebele iGreyidi 10 Incwadi Yomfundi
Iinsombululo Zethu IsiNdebele iGreyidi 10 Incwadi Yomfundi
Mahlangu
M
Mahlangu
Macmillan South Africa
Macmillan South Africa

9781431006755

Description

IinSombululo zethu IsiNdebele Ilimi lekhaya iGreyidi 10 zenzelwe ukusekela lokho okumunyethweko (ilwazi, imiqondo yamagama kanye namakghono) emunyethwe kusiTatimende seKharikhyulamu yeliZwe loke (i-NCS), njengombana ihlelwe kuKharikhyulamu etja kanye nesiTatimendeni somGomo wokuHlola (i-CAPS) mayelana nesiNdebele kulimi lekhaya. IinSombululo zethu IsiNdebele Ilimi lekhaya iGreyidi 10 zisekelwa yi: • Ncwadi yokufunda • Ikomba katitjhere IinSombululo zethu IsiNdebele Ilimi lekhaya iGreyidi 10 zihlelwe ukusekela ukufunda nokufundisa etlasini yesiNdebele ilimi lekhaya iGreyidi 10 ngokwethula okumele kufundiswe begodu kuphrakthiswe ngetlasini. Esifundweni ngasinye abafundi bazakwenza lokhu: • Ukuphenya khudlwana ngalokho esele bakwazi ngesihloko • Ukufunda izinto ezitja ngesihloko • Ukuphrakthisa basebenzise ilwazi elitjha, imiqondo yamagama kanye namakghono lawo abawazuzileko esifundweni. Ikhosi le inikela ngayo yoke into etlhogwa botitjhere nabafundi ukobana bazwisise isiNdebele ilimi lekhaya iGreyidi 10.

Additional information

Choose E-Book Licence

One Year Licence, Perpetual/Lifetime Licence

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review ““Iinsombululo Zethu IsiNdebele iGreyidi 10 Incwadi Yomfundi” (9781431017355) eTextbook”

Your email address will not be published. Required fields are marked *