“IsiNdebele Home Language Grade 8 Novel: Kwasamarhaqela ePDF” (9780636169760)(1 year licence) ePdf

R76.00

IsiNdebele Home Language Grade 8 Novel: Kwasamarhaqela ePDF
IsiNdebele Home Language Grade 8 Novel: Kwasamarhaqela ePDF
L.V. Ntuli
LV
Ntuli
Maskew Miller Longman
Pearson Education Southern Africa

9780636161245
9780636145177

Description

Kwasekubelethweni kwakhe uSenzeni, ipilo yayingathembisi nakancani. Nalokha asakhula abamntazanyana, wabe abogaboga tle. Sengitjho nalokha sele akhulile, imiraro neentjhijilo zazimnamathele senga mikhaza ikhulela ekomeni. Kodwana ngombana wabe asazi akufunako ebuphilweni, wakakarela eenrhuluphelweni zakhe. Ngakelinye ihlangothi, waphenduka umbelethi ebantwaneni bakwabo emva kokuhlongakala kukanina. Ngaleso sikhathi, uyise wasele adliwa ziintaba.

Wabuye waphenduka umfundisi ngesikhathi abotitjhere boke besiyingi banghale umsebenzi. Ngokwenza kwakhe njalo, watjhugulula isikolo esasisemsileni, saba ngesizidosa phambili ngemiphumela yebanga letjhumi. Wabuye wakghona nokutjhugulula abontanga zakhe indlela abaqala ngayo ipilo. Yena nabontanga zakhe, baphenduka iinkhulumi ezikhuthazako esiyingini seenkolo zangekhabo. Babekhamba bafundisa nakezinye iinkolo ngengozi ilutjha elihlangabezana nayo ebuphilweni.

Ngaphasi kobujamo obubudisi lobo, warhuluphela wafunda wabe waba neziqu zokufundisa eziphezulu tle. Lokho kwamenza wagcina sele angene nakezepolotiki. Ngikho lokho-ke okwamenza wagcina sele asesiqongolweni sentaba iMentjieskop e-Union Buildings, eTshwane.

This eBook is in ePDF format, which enables you to:

  • View the entire book offline on desktop or tablet;
  • Search for and highlight text; and
  • Add and edit personal notes directly in your eBook.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review ““IsiNdebele Home Language Grade 8 Novel: Kwasamarhaqela ePDF” (9780636169760)(1 year licence) ePdf”

Your email address will not be published. Required fields are marked *