“IsiNdebele Home Language Grade 9 Novel: Ihliziyo Ede ePDF” EBOOK /PRINTED

R76.00R159.00

IsiNdebele Home Language Grade 9 Novel: Ihliziyo Ede ePDF
IsiNdebele Home Language Grade 9 Novel: Ihliziyo Ede ePDF
M.P. Msiza
MP
Msiza
Maskew Miller Longman
Pearson Education Southern Africa

9780636161252
9780636146341

Description

Ubugebengu, ukungathembeki ikohlakalo nomona yinto esele abantu baphila ngayo amalanga la, abasibangaki abantu abafuna ukusebenza, abantu abanengi bafuna ukuphila ngezinto zabantu/izinto zokwetjiwa, ukudlula lapho babe nomona ngazo. Abanye bathoma ngokwenza kuhle epilweni, kodwana izinto zabo zingakhambi kuhle ekugcineni ngebanga lesimo nomkhumbulo obuthakathaka njengombana kwenzeka komunye wabadlali enovelini le. Njengombana kuhlala kutjhiwo bonyana ungamuthembi umuntu kuncono uthembe ilitje, enovelini le kuvela iinhlobo/amalunga womndeni ebela ubaba uMgidi iinkomo zakhe. Iinkomezi zetjiwa malunga womndeni ebekacabanga bonyana ubugebengu buzobaphumelelisa, kodwana ngetjhudu elimbi akusikho koke okucabangako okwenzeka ngendlela ocabanga ngayo. Sifanele sikhumbule bonyana koke esikuthole ephasinapha sizokutjhiya lapha.

This eBook is in ePDF format, which enables you to:

  • View the entire book offline on desktop or tablet;
  • Search for and highlight text; and
  • Add and edit personal notes directly in your eBook.

Additional information

Weight N/A
Choose E-Book Licence

One Year Licence, Perpetual/Lifetime Licence

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review ““IsiNdebele Home Language Grade 9 Novel: Ihliziyo Ede ePDF” EBOOK /PRINTED”

Your email address will not be published.