“ISISOMBULULO SETHU ISIXHOSA HOME LANGUAGE GRADE 9 TEACHER’S GUIDE” (9781431021475) ebook ePdf

R352.95

ISISOMBULULO SETHU ISIXHOSA HOME LANGUAGE GRADE 9 TEACHER’S GUIDE
ISISOMBULULO SETHU ISIXHOSA HOME LANGUAGE GRADE 9 TEACHER’S GUIDE
J.N. Mdekazi
J.N. Mdekazi
Mdekazi
Macmillan South Africa
Macmillan South Africa

9781431021475
9781431014194

SKU: 9781431021475 Category: Tags: , , , , , ,

Description

Isifundo seSisombululo sethu isiXhosa Ulwimi Lwasekhaya Ibanga 9 siphuhliselwe ukuxhasa isiqulatho (ulwazi, imiba nezakhono zobuchule) esiqulethwe kwiNgxelo yeKharityhulamu yeSizwe (National Curriculum Statement – NCS), njengoko sicwangciswe kwiNkcazelo yePolisi yeKharityhulam nokuHlola (Curriculum and Assessment Policy Statement-CAPS) yesiXhosa Ulwimi Lwasekhaya. Isifundo seSisombululo sethu isiXhosa Ulwimi Lwasekhaya Ibanga 9 sinezi zixhobo: • Incwadi Yomfundi • Incwadi Yokufunda • IsiKhokelo Sikatitshala Ezi zixhobo zenzelwe ukusebenzisana ukuze zityebise amava wokufunda nokufundisa izakhono zobomi eklasini. Isifundo seSisombululo sethu isiXhosa Ulwimi Lwasekhaya Ibanga 9 IsiKhokelo Sikatitshala siquka: • ikhariyhulam yesiXhosa Ulwimi Lwasekhaya njengoko ichazwa kwiNkcazelo yePolisi yeKharityhulam nokuHlola (CAPS) Ulwimi Lwasekhaya. • uncedo olubonakalayo ngendlela efanelekileyo yokulawula igumbi lokufundela • ingcebiso ngendlela yokusebenzisa isifundo seSisombululo sethu Ulwimi Lwasekhaya kwigumbi lokufundela • impendulo ezilindelekileyo zemisebenzi ekwincwadi yomfundi iSisombululo sethu Ulwimi Lwasekhaya imisebenzi eyongeziweyo (kunye neempendulo zaloo mibuzo) ukuze utitshala azisebenzise ngokokubona kwakhe. • ezinye izinto ezinokusetyenziswa kwesi sifundo ezinokuthi zincede utitshala ngesisombululo esigqibeleleyo sokufundisa isiXhosa Ulwimi Lwasekhaya Ibanga 9.

Additional information

Choose E-Book Licence

One Year Licence, Perpetual/Lifetime Licence

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review ““ISISOMBULULO SETHU ISIXHOSA HOME LANGUAGE GRADE 9 TEACHER’S GUIDE” (9781431021475) ebook ePdf”

Your email address will not be published. Required fields are marked *