“ISISOMBULULO SETHU ISIXHOSA IBANGA 4 INCWADI YOMFUNDI” (9781431021772) ebook ePdf

R156.95

ISISOMBULULO SETHU ISIXHOSA IBANGA 4 INCWADI YOMFUNDI
ISISOMBULULO SETHU ISIXHOSA IBANGA 4 INCWADI YOMFUNDI
N Mdekazi, T Mothlabane, N Tomson
N Mdekazi, T Mothlabane, N Tomson
Mdekazi, Mothlabane, Tomson
Macmillan South Africa
Macmillan South Africa

9781431021772
9781431009329

Description

Isisombululo sethu isiXhosa Ulwimi Lwasekhaya iphuhliselwe ukuxhasa isiqulatho (ulwazi, imiba nezakhono zobuchule) esiqulethwe kwiNgxelo yeKharityhulamu yeSizwe (National Curriculum Statement – NCS), njengoko sicwangcisiwe kwiNkcazelo yePolisi yeKharityhulam nokuHlola (Curriculum and Assessment Policy Statement-CAPS) yesiXhosa Ulwimi Lwasekhaya. Isisombululo sethu isiXhosa Ulwimi Lwasekhaya Incwadi Yomfundi icwangciselwe ukuxhasa ukufundisa nokufunda eklasini yeLwimi Lwasekhaya ngokunika zonke izifundo ezifanele ukufundiswa nokwenziwa eklasini kwisifundo ngasinye semizuzu ephakathi kwama30-60. Kwisifundo ngasinye abafundi baya:• kufumanisa asebekwazi ngesihloko• kufunda iinyaniso ezintsha ngesihloko• kuziqhelanisa ngokusebenzisa ulwazi olutsha, imiba nezakhono zobuchule abazifunde kwisifundo.Ukongeza, abafundi banikwe:• eminye imisebenzi enokonziwa ekhaya• imisebenzi eyongezelelweyo encedisana nomfundi ofumana ubunzima kunye• nalowo ofuna ukutyebisa ulwazi lwakhe.• isishwankathelo somsebenzi ubusenziwa. Singanomsebenzi weveki nganye nangaphezulu.Isisombululo sethu isiXhosa Ulwimi Lwasekhaya Incwadi Yomfundi ixhaswa:• Isikhokelo SikaTitshala• neNcwadi Yokufunda. Esi sifundo sinako konke okudingwa ngutitshala nabafundi ukuze bachane isiXhosa kwibanga 4. Isisombululo sethu isiXhosa Ulwimi Lwasekhaya: isisombululo esipheleleyo saseklasini!

Additional information

Choose E-Book Licence

One Year Licence, Perpetual/Lifetime Licence

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review ““ISISOMBULULO SETHU ISIXHOSA IBANGA 4 INCWADI YOMFUNDI” (9781431021772) ebook ePdf”

Your email address will not be published. Required fields are marked *