“ISISOMBULULO SETHU ISIXHOSA IBANGA 4 ISIKHOKELO SIKATITSHALA” (9781431021796) ebook ePdf

R363.95

ISISOMBULULO SETHU ISIXHOSA IBANGA 4 ISIKHOKELO SIKATITSHALA
ISISOMBULULO SETHU ISIXHOSA IBANGA 4 ISIKHOKELO SIKATITSHALA
N Mdekazi, T Mothlabane, N Tomson
N Mdekazi, T Mothlabane, N Tomson
Mdekazi, Mothlabane, Tomson
Macmillan South Africa
Macmillan South Africa

9781431021796
9781431009336

SKU: 9781431021796 Category: Tags: , , , , , ,

Description

Isifundo seSisombululo sethu isiXhosa Ulwimi Lwasekhaya Ibanga 4 siphuhliselwe ukuxhasa isiqulatho (ulwazi, imiba nezakhono zobuchule) esiqulethwe kwiNgxelo yeKharityhulamu yeSizwe (National Curriculum Statement – NCS), njengoko sicwangciswe kwiNkcazelo yePolisi yeKharityhulam nokuHlola (Curriculum and Assessment Policy Statement-CAPS) yesiXhosa Ulwimi Lwasekhaya. Isifundo seSisombululo sethu isiXhosa Ulwimi Lwasekhaya Ibanga 4 sinezi zixhobo: • Incwadi Yomfundi• Incwadi Yokufunda• IsiKhokelo SikaTitshala.Ezi zixhobo zenzelwe ukusebenzisana ukuze zityebise amava wokufunda nokufundisa izakhono zobomi eklasini. Isifundo seSisombululo sethu isiXhosa Ulwimi Lwasekhaya Ibanga 4 IsiKhokelo SikaTitshala siquka:• ikhariyhulam yesiXhosa Ulwimi Lwasekhaya njengoko ichazwa kwiNkcazelo yePolisi yeKharityhulam nokuHlola (CAPS) Ulwimi Lwasekhaya. • uncedo olubonakalayo ngendlela efanelekileyo yokulawula igumbi lokufundela • ingcebiso ngendlela yokusebenzisa isifundo seSisombululo sethu Ulwimi Lwasekhaya kwigumbi lokufundela • impendulo ezilindelekileyo zemisebenzi ekwincwadi yomfundi iSisombululo sethu Ulwimi Lwasekhaya imisebenzi eyongeziweyo (kunye neempendulo zaloo mibuzo) ukuze utitshala azisebenzise ngokokubona kwakhe. • ezinye izinto ezinokusetyenziswa kwesi sifundo ezinokuthi zincede utitshala ngesisombululo esigqibeleleyo sokufundisa isiXhosa Ulwimi Lwasekhaya ibanga 4.

Additional information

Choose E-Book Licence

One Year Licence, Perpetual/Lifetime Licence

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review ““ISISOMBULULO SETHU ISIXHOSA IBANGA 4 ISIKHOKELO SIKATITSHALA” (9781431021796) ebook ePdf”

Your email address will not be published. Required fields are marked *