“ISISOMBULULO SETHU ISIXHOSA IBANGA 6 INCWADI YOKUFUNDA” (9781431021840) ebook ePdf

R128.95

ISISOMBULULO SETHU ISIXHOSA IBANGA 6 INCWADI YOKUFUNDA
ISISOMBULULO SETHU ISIXHOSA IBANGA 6 INCWADI YOKUFUNDA
N. Mdekazi
N. Mdekazi
Mdekazi
Macmillan South Africa
Macmillan South Africa

9781431021840
9781431012947

SKU: 9781431021840 Category: Tags: , , , , , ,

Description

Isisombululo sethu isiXhosa Ulwimi Lwasekhaya iphuhliselwe ukuxhasa isiqulatho (ulwazi, imiba nezakhono zobuchule) esiqulethwe kwiNgxelo yeKharityhulamu yeSizwe (National Curriculum Statement – NCS), njengoko sicwangcisiwe kwiNkcazelo yePolisi yeKharityhulam nokuHlola (Curriculum and Assessment Policy Statement-CAPS) yesiXhosa Ulwimi Lwasekhaya. Isisombululo sethu isiXhosa Incwadi Yokufunda icwangciselwe ukuxhasa ukufundisa nokufunda eklasini yeLwimi Lwasekhaya ngokunika zonke izifundo ezifanele ukufundiswa nokwenziwa eklasini. Iintlobo ezahlukileyo zoluncwadi ezifundwayo zezi: • iintsomi • amabali amafutshane • inoveli • idrama • imibongo • iitekisi zolwazi • iitekisi zopapasho. Isihloko ngasinye sikhatshwa yimisetyenzana yaseklasini encedisana nokuphuhlisa indlela abacinga ngayo abafundi, ukufunda okuphangaleleyo nenjongo yokwenza imisebenzi efumanekayo. Imisebenzi emininzi inika abafundi ithuba lokuba bazicingele bakwazi ukuziphumela neziphumo. Isisombululo sethu isiXhosa Ulwimi Lwasekhaya Incwadi Yokufunda ixhaswa • Isikhokelo SikaTitshala • neNcwadi Yomfundi.

Additional information

Choose E-Book Licence

One Year Licence, Perpetual/Lifetime Licence

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review ““ISISOMBULULO SETHU ISIXHOSA IBANGA 6 INCWADI YOKUFUNDA” (9781431021840) ebook ePdf”

Your email address will not be published. Required fields are marked *