“Izixazululo zethu isiZulu 8 incwadi katisha” (9781431021536)

R282.95

Izixazululo zethu isiZulu 8 incwadi katisha
Izixazululo zethu isiZulu 8 incwadi katisha
TE Hadebe; TN Ngema; ZG Buthelezi; ZF Mhlungu
TE Hadebe; TN Ngema; ZG Buthelezi; ZF Mhlungu
TE Hadebe; TN Ngema; ZG Buthelezi; ZF Mhlungu
Macmillan South Africa
Macmillan South Africa

9781431021536
9781431014255

Clear

Description

Izixazululo zethu isiZulu Incwadi Kathisha yoLimi Lwebele Ibanga 8 ithathiselwe eMqulwini wezeMfundo IsiTatimende seNqubomgomo yoHlelo lweziFundo nokuHlola (CAPS) isiZulu uLimi Lwebele. Izixazululo zethu isiZulu Incwadi Kathisha yoLimi Lwebele yenziwe futhi yahlelelwa ukweseka ukufundiswa nokufundwa koLimi Lwebele ngokuthi inikeze ulwazi olungafundiswa futhi lwenziwe ekilasini. Esifundweni ngasinye abafundi bazo: • Hlaziya lokho abavele sebekwazi mayelana nesihloko • Bafunde amaphuzu amasha aphathelene nesihloko • Bazejwayeze besebenzisa ulwazi, ukuqonda kanye namakhono abawazuze esifundweni Ngaphezu kwalokho, abafundi bathola lokhu: • Umsebenzi wasekhaya owengeziwe • Imisebenzi eyongeziwe esiza ekuzithuthukisweni komfundi • Iqoqa lokubuyekezwa komsebenzi osuwenziwe. Kungaba umsebenzi wesonto elilodwa noma ngaphezulu. Izixazululo zethu Incwadi Kathisha yesekelwe: • Izixazululo zethu Incwadi Yokufunda • Izixazululo zethu Incwadi Yomfundi Lezi zincwadi zinikeza konke okudingwa nguthisha kanye nomfundi ukuze baqonde kahle okufundiswayo nokufundwayo. Izixazululo zethu Ulimi Lwebele, isixazululo esiphelele sasekilasini.

Additional information

Choose E-Book Licence

One Year Licence, Perpetual/Lifetime Licence

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review ““Izixazululo zethu isiZulu 8 incwadi katisha” (9781431021536)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *