“X-Kit Achieve! Impi Yabomdabu Isethunjini: IsiZulu Home Language Grade 12 Study Guide ePDF (perpetual licence)” (9781776101368)

(1 customer review)

R120.00

X-Kit Achieve! Impi Yabomdabu Isethunjini: IsiZulu Home Language Grade 12 Study Guide ePDF (perpetual licence)
X-Kit Achieve! Impi Yabomdabu Isethunjini: IsiZulu Home Language Grade 12 Study Guide ePDF (perpetual licence)
Mjiyako, Lwazi
Lwazi
Mjiyako
Pearson Holdings Southern Africa
Pearson Education Southern Africa
9781776101368
9781928330493

SKU: 9781776101368 Category: Tags: , , , , , ,

Description

 

Nalu uchungechunge lwe-X-Kit Achieve! Luyimibhalo eyinqazivele elotshwe yaphinde yahlotshiswa ngemibala ehehayo, kanye nezinsizakusebenza ezingamalungiselelo okuhlolwa ayikhwalithi eseqopheleni eliphezulu. Lolu chungechunge lubhalwe ngothisha abanohlonze futhi nabasezingeni eliphezulu kwezemfundo. Izincwadi zalo zifundisa ulwazi kanye namakhono asehloliwe ukusebenza kwawo ngempumelelo ezivivinyweni zesiZulu uLimi Lwasekhaya kanye nalolo Lwemibhalo Yolimi LokuQala OlwEngeziwe lweFET. Kulolu chungechunge kufundiswa kabanzi lezi zimpawu zenoveli ezilandelayo: isakhiwo, abalingiswa, uphawu kanye nomfanekisomqondo bese abafundi bevivinywa ngendlela enabile nedephile. Kuphinde kufundiswe izindlela zokuzilungiselela ukuhlolwa. Lolu chungechunge futhi lunemibuzo yokuhlolwa. Kanti kukhona nezimpendulo zayo yonke imibuzo ukusiza abafundi bakwazi ukuzitholela ngokwaba lokho abakuqondisisayo. Lo mhlahlandlela wabafundi wenzelwe ukukusekela lapho uzilungiselela ukuhlolelwa Ibanga le- 11 kwesifundo sesiZulu. Lo mhlahlandlela uqukethe lokhu okulandelayo: ◗◗ Lonke ulwazi lwangaphambili oludingekayo ukuze wazi uqondisise ngokuphelele inoveli Impi Yabomdabu Isethunjini ◗◗ Ukufinqwa kwezahluko zenoveli ◗◗ Izinkulumo ezicashuniwe ezizosetshenziswa ekuhlolweni ◗◗ Ukuhluza inoveli okuzokusiza ukuqondisisa isakhiwo, kanye nokwenza izincomo ◗◗ Ukuhlaziywa kwabalingiswa ◗◗ Ukufinqwa kwezindikimba ezibalulekile ◗◗ Amalungiselelo okuhlolwa aqondisisekayo, imibuzo yokuZivivinya, izibonelo zemibuzo emifishane kanye nezimpendulo ezigcwele ◗◗ Iglosari echaza amagama angamatemu asetshenziswa kwezemibhalo This eBook is in ePDF format, which enables you to: • View the entire book offline on desktop or tablet; • Search for and highlight text; and • Add and edit personal notes directly in your eBook.

1 review for “X-Kit Achieve! Impi Yabomdabu Isethunjini: IsiZulu Home Language Grade 12 Study Guide ePDF (perpetual licence)” (9781776101368)

  1. Sikhumukani

    Impiyabomdabu isethunjini study guide.

    • Paperless School Pty Ltd

      To Purchase the ebook click on it and add it to cart, you will then have to proceed to checkout where you will make payment.After payment you will receive an auto generated email with instructions on how to download your ebook to the device of your choice will come through your email.

Add a review

Your email address will not be published. Required fields are marked *