“Imvunge yokusa (isiZulu poetry FET)” (9780190419264) ePDF

R87.95

Title:
Imvunge yokusa (isiZulu poetry FET)
Subtitle:

Sort title:
Imvunge yokusa (isiZulu poetry FET)
Author:
S. Ngubane
First name:
S.
Last name:
Ngubane
Imprint:
Oxford University Press Southern Africa
Owner:
Oxford University Press Southern Africa

E-ISBN:
9780190419264

SKU: 9780190419264 Category:

Description

Le ncwadi oyiphethe esandleni sakho yincwadi ebaluleke kakhulu ukuqonda nokujabulela ubuciko bomlomo! Iqukethe izinkondlo ezimnandi ezibhalwe yizimbongi ezahlukahlukene. Kuzona kukhona ezabesilisa nezabesifazane, eziqalayo ukushicilela nalezo esezigiye kaningana enkundleni yobuciko bokubhala imibhalo yolimi lwesiZulu. Izinkondlo ezilapha zikhuluma ngezindikimba ezahlukahlukene futhi zibhalwe ngolimi olumtoti noluzwakala kamnandi. Le ncwadi inemibuzo nezimpendulo ezisiza abafundi ngezivivinyo abazobhekana nazo. Sonke siyazi ukuthi izinkondlo ziqukethe ulimi oluqinile kunalolu esilusebenzisa nsuku zonke; kodwa ungathazeki ngoba kule ncwadi sikuchazela amatemu kanye namagama alukhuni ukuze uziqonde kalula izinkondlo futhi uzijabulele. Kuyajabulisa ukufunda ngababhali bezinkondlo, yingakho nje sikufakele imilando yababhali bonke ukuze wazi ukuthi bangobani futhi baphuma kuphi. Awuphuze ke nawe kulo mthombo, uzophuma uthe cosololo!

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review ““Imvunge yokusa (isiZulu poetry FET)” (9780190419264) ePDF”

Your email address will not be published. Required fields are marked *