“Mas’ ichul’ukunyathela” (9780190721190) ePDF

R83.95

Title:
Mas’ ichul’ukunyathela
Subtitle:
1 Year license
Sort title:
Mas’ ichul’ukunyathela
Author:
M. Madlebe
First name:
M.
Last name:
Madlebe
Imprint:
Oxford University Press Southern Africa
Owner:
Oxford University Press Southern Africa

E-ISBN:
9780190721190

SKU: 9780190721190 Category:

Description

Eli libali lenkwenkwana eselula nehlakaniphe kunene, egama layo linguVelile. Njengamntwana wonke unazo iziphoswana kodwa uyafunda kuzo ukuze angaziphindi. Bakho nabanye abalinganiswa abasetyenzisiweyo ukuphuhlisa ibali. Eli bali lingemiba echaphazela abantwana ekukhuleni kwabo ezilalini kananjalo nasezidolophini. Likwavelisa indlela abantwana abanokuzikhwebula ngayo kokungendawo nasekuhendweni. Umlinganiswa oyintloko uzotywe wangurhali-rhali ngokuziphatha. Imiba ephambili kweli bali iquka ukubaluleka kwenkxaso nothando lomzali, ukungalungi kwentlonti, ubuqhele-qhele bokonwabela ubutsha kubantwana. Umbhali uyayichaphazela imbali kananjalo namagugu eli loMzantsi Afrika. Eli bali lenzelwe ukuba lixhobise abafundi ngesiXhosa; ulwimi lutyebile kodwa aluntsokothanga kakhulu. Umbhali usebenzise ubuchule ukuze umfundi angakruquki kodwa imfundiso ikwakho, ngoko ke uyakuchul’ ukunyathela. Velile is a young clever boy and, like any other boy of his age, he makes mistakes and faces many challenges while growing up. The well-behaved Velile is tempted to stray from his path by his peers, but overcomes the pressure by being true to himself and loyal to his parents and teachers. Through Velile, the author of this novel reinforces the steadfast and responsible values of honesty, honour and integrity.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review ““Mas’ ichul’ukunyathela” (9780190721190) ePDF”

Your email address will not be published. Required fields are marked *