“Oxford Bilingual School Dictionary: isiXhosa and English” (9780190722630)

R119.95

Title:
Oxford Bilingual School Dictionary: isiXhosa and English
Subtitle:
ePDF
Sort title:
Oxford Bilingual School Dictionary: isiXhosa and English
Author:
Mary Reynolds
First name:
Mary
Last name:
Reynolds
Imprint:
Oxford University Press Southern Africa
Owner:
Oxford University Press Southern Africa

E-ISBN:
9780190722630

SKU: 9780190722630 Category:

Description

Funda isiNgesi / Learn isiXhosa. Esi sichazi-magama siza kunceda abafundi ukuba bakhulise ukufunda kwabo ngengqiqo, ukubhala kunye nesakhono sokuthetha isiNgesi nesiXhosa, nto leyo eza kubanceda baphumelele esikolweni. Kulula ukusisebenzisa isichazi-magama kwaye sesale mihla, futhi sixhasa abafundi. / This dictionary will help learners develop effective reading, writing and speaking skills in English and isiXhosa, helping them to succeed at school. Modern and easy to use, it gives support in four key areas, as shown below. Sinceda abafundi bakhethe amagama aguqulelwe ngendlela echanekileyo. / Helps learners to choose the right translation. Siqulathe amagama aguqulelweyo nasetyenziswa rhoqo. / Gives frequently used translations only. Sibonisa indlela asetyenziswa ngayo amagama. / Shows how words are really used. Sinamagama aluncedo nasetyenziswa kwizifundo zonke zekharityhulam. / Includes useful words from across the curriculum. Siqulathe amagama aguqulelweyo nasetyenziswa rhoqo. / Gives frequently used translations only. Sinezi zinto: imizobo, imisebenzi, oonobumba, iimephu, iitheyibhile ezibonisa izenzi, uncedo olumalunga nokuphinyiselwa kwamagama nokunye okuninzi. / Also includes: diagrams, activities, model letters, maps, verb tables, pronunciation help and more.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review ““Oxford Bilingual School Dictionary: isiXhosa and English” (9780190722630)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *