“Uju Lwezizukulwana” (9780190721749) ePdf

R136.95

Title:
Uju Lwezizukulwana
Subtitle:
1 Year license
Sort title:
Uju Lwezizukulwana
Author:
L. Makhoba
First name:
L.
Last name:
Makhoba
Imprint:
Oxford University Press Southern Africa
Owner:
Oxford University Press Southern Africa

E-ISBN:
9780190721749

SKU: 9780190721749 Category:

Description

Uju Lwezizukulwane yiqoqo lobuciko bomlomo obudidiyelwe ngobuciko nangesineke emuva kocwaningo olubanzi nolujulile. Leli qoqo liqukethe iminxa eyahlukahlukene yobuciko bomlomo ehlanganisa izinganekwane, izibongo, izithakazelo, amahubo, izaga, izisho neziphicaphicwano. Ubuciko bomlomo obukuleli qoqo bugqugquzela ukuzigqaja nokwazisa amasiko, ulwazi ngokomdabuko nolwazi ngosikompilo olwaluxoxwa ngomlomo. Leli qoqo lihlanganyelwe ngababhali abayizingwazi futhi abanentshisekelo yolimi namasiko esiZulu. Izinga lolimi lilungele abafundi bebanga le-12. Izinhlobo zobuciko bomlomo zichazwe ngokucacile ngenhloso yokwele-kelela abafundi ukuqondisisa nokuhlaziya lezi zinhlobo. Amahubo omdabu ahambisana namanothi ngenhloso yokwelekelela abafundi ukuba bakwazi ukuwacula ngesigqi futhi bawaqondisise. Izincazelo-mbhalo zisiza uku-qonda izimpawu ezehlukene zobuciko bomlomo. Imisebenzi yasegumbini lokufunda, imibuzo yokuhlolwa okumiselwe imigomo kanye nezimpendulo, kuhlinzekiwe ukucijela abafundi uku hlolwa. Uma ufuna iqoqo lobuciko bomlomo elididiyelwe ngobunono, ungabi sabheka kude! This fascinating isiZulu folklore anthology promotes the appreciation of culture, indigenous knowledge systems and oral tradition. It encompasses the following genres: folktales, praise poetry, songs, clans, idioms, proverbs and riddles. The annotations, activities, formal assessment questions and answers prepare learners for examinations.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review ““Uju Lwezizukulwana” (9780190721749) ePdf”

Your email address will not be published. Required fields are marked *