“X-Kit Achieve! Ntlhomole Mmutlwa: Setswana Home Language Grade 12 Study Guide ePDF” (9781776101320)(perpetual licence)

R112.00

X-Kit Achieve! Ntlhomole Mmutlwa: Setswana Home Language Grade 12 Study Guide ePDF
X-Kit Achieve! Ntlhomole Mmutlwa: Setswana Home Language Grade 12 Study Guide ePDF
Ramagoshi, Refilwe
Refilwe
Ramagoshi
Pearson Holdings Southern Africa
Pearson Education Southern Africa
9781776101320
9781928330509

SKU: 9781776101320 Category: Tags: , , , , , ,

Description

 

Tlhatlhamano ya dikwalo ya The X-Kit Achieve! e abelana ka letlotlo le le farologaneng le le ikgethileng la ditshwantsho le didirisiwa tsa maemo a a kwa godimo tsa go ipaakanyetsa ditlhatlhobo. Letlotlo leno le kwadilwe ke badiredi ba tsa thuto ba maemo a a kwa godimo ba Aforika Borwa. Dibuka tseno di akaretsa kitso le bokgoni tsotlhe tseo di lekolwang fa go kwadiwa tlhatlhobo ya bokhutlho jwa ngwaga ya Setswana Puo ya Gae le Puo ya Ntlha ya Tlaleletso mo ditlhatlhobong tsa dikwalo mo kgatong ya Tsweletso ya Thuto le Katiso (FET). Poloto, thitokgang, baanelwa, setaele, sekai le ditshwantshiso di tlhalosiwa ka botlalo, le go rutiwa le go lekolwa ka tsenelelo. Go akareditswe le mekgwa ya go ipaakanyetsa thuto le tlhatlhobo, mme go neilwe gape le dikao tsa dipotso tsa tlhatlhobo. Dikarabo tsa dipotso tsotlhe le tsone di neilwe go letla baithuti go sekaseka kitso ya bone. Maitlhomo a kaedi eno ya thuto ke go go neela tshegetso e e maleba go go thusa go diragatsa bontle mo ditlhatlhobong tsa Setswana tsa Mophatong wa 12. Kaedi eno ya thuto e tla abelana ka: ◗◗ tshedimosetso yotlhe e e tlhokagalang go ka tlhaloganya ka botlalo lemorago la Ntlhomole Mmutlwa ◗◗ ditshosobanyo tse di akaretsang le tshosobanyo ya poloto mmogo le ditshosobanyo tse di dirilweng ka lenaneo la dibulete tsa kgaolo e nngwe le e nngwe ◗◗ dinopolokgolo tse di dirisiwang mo ditlhatlhobong ◗◗ tekolo ya padi e e tla go thusang go tlhaloganya poloto le go nna le kgatlhegelo mo go yona ◗◗ ditshupo tse di supetsang baanelwa go go thusa go itekola bonolo le ka bonako ◗◗ tshobokanyo ya dithitokgang tse di botlhokwa ◗◗ tshegetso ya dipaakanyo tse di botlhokwa tsa tlhatlhobo, go akaretsa le dipotso tsa go iteka, dikao tsa dipotso tse dikhutshwane le dikarabo ka botlalo ◗◗ lenaneo la mareo le le tlhalosang mareo a setlhangwa. This eBook is in ePDF format, which enables you to: • View the entire book offline on desktop or tablet; • Search for and highlight text; and • Add and edit personal notes directly in your eBook.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review ““X-Kit Achieve! Ntlhomole Mmutlwa: Setswana Home Language Grade 12 Study Guide ePDF” (9781776101320)(perpetual licence)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *