“Yagragrama imbongi” (9780190419653) ePdf

R87.95

Title:
Yagragrama imbongi
Subtitle:

Sort title:
Yagragrama imbongi
Author:
Fumanekile Dyubhele
First name:
Fumanekile
Last name:
Dyubhele
Imprint:
Oxford University Press Southern Africa
Owner:
Oxford University Press Southern Africa

E-ISBN:
9780190419653

SKU: 9780190419653 Category:

Description

Le yincwadi equlethe imibongo nezibongo zakwaXhosa. Le mibongo nezibongo zinemixholo egxile kwimiba ngemiba ebalulekileyo kwintlalo yethu yemihla ngemihla; enjengezopolitiko, ezemfundo, ezoshishino noqoqosho kwakunye namasiko nezithethe. Zikho nezijolise ekwakhiweni kwesizwe ngokuthi zikhalimele ubugwenxa bokuziphatha. Kanti ezinye zinika iziyalo nenkuthazo kulutsha lwangomso. Iimpawu zemibongo nezibongo zicacisiwe ukuxhobisa umfundi ngolwazi oluyimfuneko ekwahluleni imibongo kwizibongo. Ukulungiselela iimviwo zokuphela konyaka, le ncwadi ikwaqulathe imisebenzi yokuzivavanya, imisebenzi yohlolo olusesikweni ehamba neempendulo zayo. Ukanti le ncwadi ikwaqulethe iinkcazo zamagama antsokothileyo ukunceda umfundi ukuba ayiqonde lula imibongo kunye nezibongo. Uyonwabele!

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review ““Yagragrama imbongi” (9780190419653) ePdf”

Your email address will not be published. Required fields are marked *